- Реклама -

- Реклама -

вторник, 31 януари 2023 г.
2.1 C
София

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

МФ опроверга гръмките разкрития на ПП за злоупотреби на ГЕРБ

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към Министерството на финансите излезе с позиция „по повод политически изявления в предизборната кампания“.
Поводът са твърдения на „Продължаваме промяната“. Кирил Петков и Асен Василев, обявиха, че при тях е дошъл сигнал за нарушения с одита на проекти за милиони евросредства и че той е подаден до Европрокуратурата.

Ето и позицията на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“:

Във връзка с разпространеното в медиите на 19.09.2022 г. изявление на политически лица от партия „Продължаваме промяната“, изразяваме категоричното си несъгласие с изложените твърдения за неправомерни действия в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“.

Тези изказвания, направени в чисто политически контекст в предизборна обстановка, уронват доброто име на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) и могат да имат сериозни последиците върху системата за управление и контрол на средствата от ЕС.

ИА ОСЕС е Одитен орган по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд и Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещи се лица, както и по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Одитните органи във всички държави членки, в това число ИА ОСЕС, извършват одитните си ангажименти при стриктно спазване на приложимите регламенти и издадените от Европейската комисия указания, включително Указанията за одитиращите органи относно методите за формиране на извадки. За информация регламентите и указанията, които Одитният орган спазва, са публично достъпни.

Одитните органи докладват пряко и регулярно на Европейската комисия резултатите от работата си, като:

представят чрез специализирана система SFC резултатите от одитите на системите непосредствено след тяхното приключване;

по всяка програма изпращат Годишен контролен доклад, който представя резултатите от системните одити, одитите на проектите, извършени на база одитна извадка и одитите на отчетите.

Описаните по-горе резултати се оценяват от Европейската комисия, която приема или отказва да приеме резултатите от одиторската работа по съответната програма. До този момент Европейската комисия и Европейската сметна палата оценяват работата на Одитния орган ИА ОСЕС като съответстваща изцяло на европейското законодателство, насоките на Европейската комисия и международно признатите одиторски стандарти. Извършените от Европейската сметна палата и Европейската комисия проверки са потвърдили високото качество на работата на Одитния орган и не са установили съществени пропуски или грешки с финансово влияние, които да поставят под съмнение издадените годишни одитни становища. Структурата на Одитния орган ИА ОСЕС, независимостта му при планиране и докладване на резултатите от одитните ангажименти, прилаганата от него методология, включително тази за избор на извадки, са оценени от Европейската комисия с най-високата оценка 1 „Функционира добре. Не е необходимо подобрение или е необходимо само незначително подобрение“. До този момент тази максимална оценка не е променена.

Извадките за одит на операциите се правят по всяка оперативна програма при стриктно спазване на Указания за одитиращите органи относно методите за формиране на извадки на ЕК (EGESIF_16-0014-00). Документират се детайлно и се изпращат за преглед от Службите на ЕК преди началото на проверките. Изготвянето и документирането на всяка извадка се оценява и проверява от страна на Службите на ЕК за съответствие с цитираните указания в рамките на ежегодните прегледи за приемане на Годишните контролни доклади по всяка оперативна програма. Всички работни документи за извадките се прилагат към съответния годишен контролен доклад.

В съответствие с посочените указания, одитните органи преимуществено прилагат статистически извадкови методи. ИА ОСЕС прилага методология за избор на статистически извадки чрез метода Monetary Unit Sampling (MUS). Следва да се отбележи, че ЕК няма изискване за използване на специален софтуер за извадки и е предоставила на одитните органи своите работни документи за извадки и екстраполиране на грешки, които ИА ОСЕС използва.

Съгласно метода MUS в извадката попадат с предимство единиците с най-висока стойност на сертифицираните разходи. Изготвянето на статистическата извадка включва следните надлежно документирани основни стъпки:

генериране на популацията от сертифицираните разходи от счетоводната система SAP;

подреждане на единиците от популацията за извадката на случаен принцип;

определяне на размера на извадката чрез прилагане на конкретни параметри: ниво на същественост; коефициент на надеждност z’, отговарящ на минималното ниво на сигурност от системите за управление и контрол; процент очаквана грешка; стойност на очакваната грешка; средна претеглена стойност на стандартното отклонение; интервал на извадката;

избор на единиците от изчерпателната страта на извадката, която се одитора 100 %;

избор на случайно число, в рамките на изчисления интервал за извадката. Функционалността, която предлага външната платформа random.org, не служи за избор на всички единици в извадката, а само за определяне на това случайно число. Случайно число се използва само за определяне на началната стъпка за прилагане на интервала на извадката (SI) в неизчерпателната страта и няма решаващо влияние върху избора на конкретните единици в извадката. Одиторите, изготвящи извадката, надлежно документират направения избор, с цел проследимост на тяхната работа; останалите единици от неизчерпателната страта се избират чрез прилагане на изчисления интервала на извадката.

Следва да се отбележи, че всяка статистическа извадка се изготвя от компетентен одитор, детайлно запознат с одитната методология и практика, като се проверява и от втори одитор. Директори на одитните дирекции или изпълнителният директор не изготвят извадки.

Предвид изложеното, твърдението, че ползваната външна платформа random.org не позволява да се пазят следи как са подбирани проектите за одит, е необосновано. Европейската сметна палата е одитирала прилагания подход за поддържане на одитна следа, счела е, че е налице минимална слабост в документирането, която не е оказала влияние върху проверената извадка и няма финансов ефект.

ИА ОСЕС е сред публичните институции в България, обект на регулярни (няколко пъти годишно) задълбочени проверки от страна на външни, независими органи от Европейския съюз, като резултатите от тези проверки са доказали професионализма и качеството на работата на Одитния орган. За информация, през продължаващия и в момента програмен период 2014-2020 са извършени 13 одита на ЕК и 5 одита на Европейската сметна палата. Агенцията е изградила и поддържа висока професионална репутация пред европейските си партньори, както и пред Одитните органи от другите държави членки.

За илюстрация, през текущия програмен период докладваният ефект от работата на Одитния орган за защита на финансовите интереси на ЕС по оперативните програми за период 2014-2020, представен от изпълнителния директор пред мисия на Комисията по бюджетен контрол (CONT) към Европейския парламент на 10.04.2022 г., е следният:

21 550 637,97 евро – коригирани разходи, свързани с установени от Одитния орган нередности. Тази сума е оттеглена от годишните отчети по програмите в резултат на индивидуални финансови корекции, предложени от Одитния орган (това е само ефектът за дадената счетоводна година, като допълнително са оттеглени и свързаните с одитните констатации разходи, извършени през предходни счетоводни години). Оценката на общия ефект корекции през годините, калкулиран на база стойността на засегнатите договори, е 60 814 591 евро.

- Реклама -

Последни новини