27.8 C
София
четвъртък, 20 юни 2024 г.

ДАНС със стряскащ доклад: Очакват се големи опасности за националната сигурност

Държавна агенция „Национална сигурност“ публикува годишния си доклад. В него се посочва, че има големи рискове за националната сигурност. „Сред приоритетите на ДАНС за 2024 г. е недопускане на противоконституционни прояви и чужди деструктивни въздействия при провеждането на избори“.

Пълният доклад може да бъде видян на официалната страница на ДАНС

През 2023 г. са нараснали рисковете за сигурността в резултат на действията на глобални и регионални субекти, конкуренцията за влияние и достъп до ресурси и ескалацията на конфликтите в Черноморско-кавказкия регион, Близкия изток и Африка.
„Продължаващата агресия на Русия срещу Украйна и зловредните хибридни кампании на Москва остават основен ерозиращ средата фактор, а нарастващата настъпателност на Китай за проекция на сила го позиционира като системно предизвикателство за евроатлантическата сигурност“, посочват още от агенцията.

От ДАНС посочват, че е възможно Русия да прояви агресивно поведение и към други страни, освен Украйна. Според тях Руската федерация насочва усилията си за подкопаването на „единството и възпрепятстване разширяването на НАТО“.

„Прилага хибриден подход, в т.ч. чрез инструментализиране на приятелски настроени трети страни (т.нар. проксита), информационни операции, киберактивности, специални служби, икономически и културни зависимости, миграционни канали, индуциране на продоволствена несигурност и др“.

У нас пък са се засилили опитите за вмешателство в „процеса на вземане на политически решения у нас, както и създаване на позиции за придобиване на информация на централно и местно ниво“.

„Интересите на чуждите специални служби у нас продължават да са насочени приоритетно към: външната политика на България в контекста на съюзническите ангажименти по линия на НАТО и Европейския съюз, двустранните отношения с отделни държави, политиката и способностите в сферата на отбраната и сигурността, процесите във вътрешнополитическата, социалната и икономическата сфера, както и към аспекти от образованието, науката и културата, земляческите структури у нас и българските общности зад граница“.

В доклада на ДАНС са изведени обобщения за всички ключови сектори у нас и съответно съпътстващите ги опасности и промени, настъпили през последната една година.

Финансов сектор

През 2023 г. българският финансов сектор остава относително стабилен, а банковата система запазва висока ликвидност добра капиталова адекватност. На фона на нарастващите кризи с различен характер, увеличаването на жилищното кредитиране стимулира оценки за възможни рискове. Компании за бързи кредити продължават да прилагат негативни практики, накърняващи финансовите интереси на потребителите. Увеличаващите се като брой, мащаб и сложност нарушения на данъчното, митническото и осигурителното законодателство оказват неблагоприятно влияние върху събираемостта на планираните приходи. Предизвикателствата пред изпълнението на ангажиментите на България по Националния план за възстановяване и устойчивост забавят усвояването на значителен европейски финансов ресурс.

Здравеопазване

През 2023 г. проблемите в българската здравна система остават относително непроменени. Голяма част от държавните и общинските болници изпитват финансови затруднения и дефицит на кадри, което създава рискове за достъпа и качеството на здравните услуги. Усилията за повишаване на приходите често обуславят прилагането на негативни практики като фиктивно назначаване на медицински специалисти, немотивирано хоспитализиране на пациенти, неаргументирано прекратяване на лечението или завишаване на цената му, подбор на по-скъпоструващи клинични пътеки и др. Запазват се проблемите от кадрови и материалнотехнически характер и в спешната помощ. Дефицитите в извънболничната помощ също са с траен характер и са свързани с неравномерното териториално разпределение и влошената възрастова структура сред общопрактикуващите медици, както и с диспропорциите в броя на лица в пациентските им листи. Запазват се неправомерните практики с цел лично

Околна среда

Устойчивите проблеми при управлението на водните ресурси в страната създават условия за значително намаляване на общите запаси и изострят негативното влияние на климатичните промени. Дефицитите при осигуряването на проводимостта на реките и поддръжката на защитните съоръжения водят до затлачване и заблатяване на коритата и създават опасност от преливане, водещо до човешки жертви и увреждане на жилищни и земеделски площи и критична инфраструктура, подобно на наводнението в община Царево през септември 2023 г. Запазват се и неправомерните практики за изземване на инертни и строителни материали под прикритието на дейности по почистване на наносни отложения от речните корита. Липсата на валежи със стопанско значение стават причина за въвеждане на ограничения на водоподаването за битови нужди в отделни райони на страната. Съществен принос за проблема има и силно амортизираната на места водопреносна мрежа и трайно нестабилното финансово състояние на част от държавните оператори по водоснабдяване и канализация, задълбочаващо се от устойчиво високите загуби на вода и ниската събираемост на приходите. Актуални остават уязвимостите в техническото състояние на част от пречиствателните станции за отпадъчни води, а проблемите при функционирането на отделни съоръжения в района на Южното Черноморие през 2023 г. провокират обществено недоволство.

Киберсигурност

Регистрирани са опити за нападения срещу информационни системи на редица държавни институции и общински администрации, звена от финансовия сектор, обекти от критичната инфраструктура (например в транспортния сектор). Налице са индикации, че част от посегателствата са осъществени от инспирирани от войната в Украйна проруски хакерски групи.

Запазват се констатираните в предходни периоди уязвимости в мерките за мрежова и информационна сигурност на държавни и общински структури и на стратегически обекти, свързани с устойчиви проблеми от кадрово, технологично, техническо, организационно, финансово и друго естество.

Тероризъм 

През 2023 г. не са отчетени фактори, които да налагат необходимостта от повишаване на нивото на терористична заплаха за България. Страната не е пряко засегната от терористична дейност и няма данни за планиране/подготовка на нападения на българска територия или срещу български интереси в чужбина. Процесите в близки региони продължават да мотивират оценка за наличие на потенциална терористична заплаха за българските интереси, както и за възможно засягане на български граждани при нападения в други държави.

Основен риск остава преминаването през България на съпричастни към терористични организации лица, инфилтрирани в миграционните потоци, както и радикализацията на отдели индивиди и групи в резултат на интензивната терористична пропаганда.

Миграция

През 2023 г. миграционният натиск към България продължава да нараства. Това води до запълване на местата за настаняване на чужденци. Запазва се тенденцията чуждите граждани, получили закрила у нас, да не желаят трайно установяване и интеграция в България, а да разглеждат страната само като транзитна дестинация.

Търговия с оръжие 

През 2023 г. България продължава стриктно да изпълнява политиките за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия или технологии с двойна употреба, приети от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Страната ни реализира комплекс от мерки за гарантиране на надеждността на оръжейните доставки в региони с повишен риск. Въпреки това продължават тенденциозното представяне от чуждестранни субекти, неправителствени организации и медии на информация за възможно използване на българско оръжие в конфликтни зони от екстремистки структури, в т.ч. без отчитане на специфичния за всички производители риск от вторични и неконтролирани движения на легално изнесена продукция. Вероятно с подобни твърдения се цели осигуряване на конкурентно предимство на други субекти на целеви оръжейни пазари чрез представяне на България като ненадежден доставчик и оказване на натиск за ограничаване на експортната ни търговия.

- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини