10.7 C
София
петък, 19 април 2024 г.

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Всичко, което трябва да знаете за пенсиите


Голям е интересът към темите, свързани с пенсиите, което е напълно обяснимо. Годините си вървят и всеки рано или късно стига до Националния осигурителен институт, където най-добре знаят какъв е размерът на средната пенсия, колко души получават максималната, възможно ли е по-ранно пенсиониране и най-важното – какво да очакват възрастните хора през тази година. Затова се обърнахме към експертите от НОИ с молба да отговорят на няколко въпроса, които читателите ни най-често задават.

825,94 лева е средната пенсия, изплатена през януари

 Според последните данни средната пенсия за февруари е 750 лева. Колко са пенсионерите у нас, които я получават, и колко души месечно взимат минималния и съответно – максималния размер?

750 лева е средният размер на основната пенсия за февруари 2024 г. и това се вижда от онлайн статистическите справки на интернет страницата на НОИ. Но трябва да се отбележи, че е включена изплащаната втора пенсия, както и добавките към пенсията, ако има такива.

Отчетеният среден размер на изплатената пенсия (основен заедно с добавките към нея) за януари 2024 г. е 825,94 лв. В сравнение със същия месец на 2023 година средният размер е по-висок с 93,42 лв. (12,8 на сто).

Броят на пенсионерите, които получават средната пенсия, не се наблюдава като показател. Средният размер на пенсията е резултативна величина и се получава като общата изплатена сума за пенсии през даден месец се раздели на броя на пенсионерите в този месец. Един прост пример: ако един човек получава 800 лв. пенсия, а друг – 1000 лв., средната пенсия за тези двама души е 900 лв., но нито един от тях не я получава.

Минималните размери на пенсиите са различни в зависимост от вида на пенсията. Броят на пенсионерите, получаващи основна пенсия на минимален размер за съответния вид, е 930 536, в т.ч. 60 663 пенсии, които не са свързани с трудова дейност.

2083 души получават пенсия, ограничена на максималния размер от 3400 лева.

42 300 души избраха да се пенсионират предсрочно

Има информация, че все повече са хората, които използват възможността да се пенсионират една година по-рано, преди да навършат необходимата възраст. Какви са условията това да се случи и как се отразява на пенсионната система?

 Разпоредбата на чл. 68, ал. 1-2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) указва какви са условията за придобиване право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст за лицата, работещи при масовата трета категория труд. Както необходимата пенсионна възраст, така и изискуемият стаж, за придобиване на това право, нарастват всяка година.

Създадена е възможност за по-ранно пенсиониране, с намалена пенсия, но при изрично определени специфични условия, посочени в чл. 68а от КСО. На първо място, лицата трябва да имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 от КСО, който е предвиден от законодателството за годината, в която навършват определената за тях пенсионна възраст. На второ място, трябва да подадат заявление за пенсиониране по тяхно желание, но не по-рано от една година преди навършване на определената за тях пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. В този случай пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено. Намалението е 0,4 на сто от определения пълен размер на пенсията за всеки недостигащ месец, включително непълен, до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1 КСО.

Разпоредбата на чл. 68а КСО е сравнително нова, като се прилага от началото на 2016 г. Статистиката сочи, че трайно нараства броят на лицата, които избират да упражнят правото си на пенсия „предсрочно“, до една година по-рано от навършване на изискуемата основна пенсионна възраст, въпреки пожизненото й изплащане в намален размер. В края на 2023 г. той достигна 42 300, или 2,8% от общия брой на пенсионерите за осигурителен стаж и възраст.

Средният осигурителен доход е важна част от формулата

Постоянно се увеличава средният осигурителен доход, а заплатите в много сектори не са се повишили през последните години. Това означава ли, че ще расте броят на пенсионерите, които ще получават пенсии под размера на средната?

Размерът на средния осигурителния доход е елемент от пенсионната формула и оказва влияние както на размерите на новоотпуснатите пенсии, така и на размерите на вече отпуснатите пенсии.

От една страна, пенсията на всеки пенсионер зависи от осигурителния му стаж и от осигурителния му принос, остойностен чрез индивидуалния коефициент в пенсионната формула. След 2018 г. стойността на индивидуалния коефициент се определя от доходите на лицето след 1999 г. до момента на пенсионирането му. От друга страна, по-високият размер на средния осигурителен доход оказва влияние на процента на осъвременяване на вече отпуснатите пенсии, което от своя страна води до по-висок размер на средната пенсия.

В този смисъл не може да се твърди, че по-високият осигурителен доход ще доведе до увеличение на пенсионерите, които получават пенсии под средната, тъй като по-високият осигурителен доход води до по-високи размери на пенсиите.

В 4-месечен срок изчисляват действителния размер на пенсията

 Пенсиите за трудова дейност се отпускат и изплащат в минималния размер за съответния вид пенсия до определянето на размера им по реда на КСО. В какъв срок се определя действителният размер?

Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане, издадено от длъжностното лице по пенсионно осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Когато по представените със заявлението документи за трудов/осигурителен стаж е доказано правото на съответния вид пенсия, тя се отпуска и изплаща в минималния размер до определянето на размера й по реда на КСО (действителния размер).

Разпореждането, с което се изчислява действителният размер на пенсията се издава в срок до 4 месеца от подаването на заявлението или от получаването на необходимите документи и/или данни, съгласно предвиденото в чл. 98, ал. 1, т. 1 от КСО и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Съществуват особености в пенсионното законодателство, свързани с този четиримесечен срок при различните видове трудови пенсии, като при пенсиите за инвалидност четиримесечният срок се брои от датата на постановяване на решенията на медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ или от датата на заявлението на лицето, ако е след тази дата.

Когато осигурителният стаж към датата на придобиване на правото се зачита при сумирано изчисляване на работното време, четиримесечният срок тече от датата на постъпване на информацията в НОИ за целия период, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, или от датата на прекратяване на правоотношението.

В случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност разпореждането се издава в срок до един месец от получаването на всички необходими документи и данни. Това е така, защото се очакват документи от чужди компетентни институции за удостоверяване на чуждите осигурителни периоди или други обстоятелства от значение за правото и размера на пенсията, поради което четиримесечният срок за приключване на административното производство не е достатъчен.

След определянето на размера на пенсията по КСО разпореждането, с което първоначално е отпусната пенсията, се изменя от органа, който го е издал, и ако има разлика в размера на пенсията, тя се изплаща от датата на отпускането с допълнителен паричен превод.

1,7 милиарда лева повече очаква ДОО тази година

 Бихте ли сравнили бюджета на НОИ тази и миналата година. Как ще се отрази повишаването на минималната заплата и увеличаването на максималния осигурителен доход?

В Закона за бюджета на ДОО за 2024 г. са предвидени 12,9 млрд. лв. приходи, което е увеличение с 1,7 млрд. лв. (14,7 на сто) спрямо закона за 2023 г.

Планираните разходи по бюджета на ДОО за 2024 г. са 24,3 млрд. лв., което е увеличение с 2,5 млрд. лв. (11,7 на сто) спрямо закона за 2023 г., като предвидените разходи за пенсии за 2024 г. са с 2,4 млрд. лв. (12,7 на сто) повече спрямо закона за 2023 г.

Оцененият ефект от увеличението на минималната работна заплата от 780 на 933 лв. считано от 1 януари 2024 г. е увеличение на приходите по бюджета на ДОО за 2024 г. с 212,6 млн. лв.

Относно увеличаването на максималния осигурителен доход от 1 януари 2024 г. от 3 400 лв. на 3 750 лв., оцененият ефект е допълнителни приходи за бюджета на ДОО в размер на 214 млн. лв.

Ето какви ще бъдат увеличенията през 2024 година

 В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. в областта на пенсиите е предвидено:

  • пенсиите да се осъвременят от 1 юли по правилото на чл. 100 от КСО с 11,0%. Според действащата разпоредба на чл. 100 от КСО размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2023 г. се осъвременяват от 1 юли с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година (т. нар. „швейцарско правило“). Какъв е конкретният процент, с който се осъвременяват пенсиите за трудова дейност от 1 юли, се решава от Надзорния съвет на НОИ въз основа на посочените данни;
  • минималните размери на пенсиите за трудова дейност и размера на социалната пенсия за старост да се увеличават от 1 юли с процента по чл. 100 от КСО;
  • увеличение на вдовишките добавки по чл. 84 от КСО от 26,5 на 30 на сто от пенсията на починалия съпруг/съпруга от 1 юли 2024 г.;
  • максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на достигнатото ниво от 2022 г. – 3400 лв.

В резултат на тези политики се очаква средният размер на пенсията на един пенсионер през 2024 г. да достигне 883,14 лв. Номиналното нарастване спрямо 2023 г. е с 12,6 на сто при отчетен среден размер 784,48 лв. за 2023 г.

Последни новини

- Реклама -